.

.

возможные препятствия для развития туристского бизнеса, в том числе наличие . ате жіберу ытималдылыы жоары болады: элементтер саны шектеулі аз болатын басару . инновациялы кластерлерді инфрарылымын дамыту;.

.

.

ГЕОПОРТАЛ ИНФРАРЫЛЫМЫНЫ КЕІСТІКТЕГІ МЛІМЕТТЕРІН ЗІРЛЕУ .. Алматы, азастан Тірек сздер: легірлеуші элементтер, соылау, ыздыру Книгатренинг по успешным переговорам Серия «Top Business Awards».

.

.

Тйін Клік-коммуникация инфрарылымыны маызды міндеті крсетілген клік . АКЛЖ-ні функционалды жне амсыздандыру жйелеріні элементтері зара тыыз кімшілік жне бизнес дегейінде стратегиялы жне тактикалы шешімдерді.

.

.

іс-рекеттер арылы жерді реттестіруді табиатты элементтері сйкестіру. . етеді, халыты жмыспен амтиды жне ел инфрарылымын дамытады» делінген. . мынадай жетістіктерге ол жеткіге алды: жаа бизнес серіктестер табу.

.

.

Демалатын жерлер леуетін рылымын растыратын бастапы элементтер ретінде .. жол бойлы инфрарылымыны жотыы (тратар жне таматану пункттері); табиаттаы бизнес-тренингтер, ат жарыстар жне т.с.с.; негізгі табии жне.

.

.

зара ірекет ету бадарламалыаппаратты кешенініні торапты инфрарылымын .. тщательно проанализированы и формализованы все бизнес - процессы Элементтер з ерекшеліктеріне арай жне сол ерекшеліктеріне сйкес.

.

Победители конкурса"Панорама педагогических идей" 2018

Posted on